Honcho Bugei Shoden

von Hinatsu Shigetaka

Source: Monumenta Nipponica, Vol.45, No. 3

1990